Điều khoản sử dụng

Sửa đổi lần cuối: Tháng 2 năm 2023

Chào mừng bạn đến với Trang web của Quỹ Richard M. Fairbanks, do Quỹ Richard M. Fairbanks điều hành (“RMFF,” “chúng tôi," hoặc "chúng ta”). Các điều khoản và điều kiện sau đây, cùng với bất kỳ tài liệu nào được chúng kết hợp rõ ràng bằng cách tham chiếu (gọi chung là “Điều khoản sử dụng”), chi phối việc bạn truy cập và sử dụng Trang web RMFF (“Trang web”), bao gồm mọi thông tin, tài liệu, nội dung, chức năng và dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web (gọi chung là với Trang web, “Dịch vụ”).

Nếu bạn đang truy cập các Dịch vụ này thay mặt cho một tổ chức BẠN (A) THỪA NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY; (B) TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM RẰNG BẠN CÓ QUYỀN, QUYỀN VÀ THẨM QUYỀN ĐỂ THAM GIA CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY; VÀ (C) CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN BỊ RÀNG BUỘC PHÁP LÝ BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA NÓ.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI VÌ CHÚNG CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN HỢP PHÁP, BIỆN PHÁP VÀ NGHĨA VỤ CỦA BẠN. ĐIỀU NÀY BAO GỒM NHỮNG GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ KHÁC NHAU. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY ÁP DỤNG CHO DÙ BẠN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VỚI LÀ KHÁCH (HOẶC TIỀM NĂNG LÀ NGƯỜI DÙNG ĐĂNG KÝ).

Trang web này được cung cấp và sẵn có cho người dùng từ 18 tuổi trở lên và cư trú tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ lãnh thổ hoặc tài sản nào của Hoa Kỳ. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để ký hợp đồng ràng buộc với RMFF và đáp ứng tất cả các yêu cầu đủ điều kiện nêu trên.

NẾU BẠN KHÔNG ĐÁP ỨNG NHỮNG YÊU CẦU NÀY HOẶC NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY HOẶC BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀO TRONG TƯƠNG LAI, BẠN KHÔNG THỂ TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Thay đổi Điều khoản sử dụng

Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi và cập nhật các Điều khoản sử dụng này theo quyết định riêng của mình. Tất cả các thay đổi đều có hiệu lực ngay lập tức khi chúng tôi đăng chúng và áp dụng cho mọi quyền truy cập và sử dụng Trang web sau đó.

Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi đăng Điều khoản sử dụng sửa đổi có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với những thay đổi. Bạn phải kiểm tra trang này thường xuyên để biết về bất kỳ thay đổi nào vì chúng ràng buộc bạn.

 1. 1. Truy cập trang web
  1. 1.1. Chúng tôi có quyền rút lại hoặc sửa đổi Trang web này và mọi Dịch vụ hoặc tài liệu chúng tôi cung cấp trên Trang web theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do gì mà tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web không có sẵn vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Đôi khi, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của Trang web hoặc toàn bộ Trang web.
  2. 1.2. Bạn chịu trách nhiệm cho cả hai:
   1. 1.2.1. Thực hiện mọi sắp xếp cần thiết để bạn có quyền truy cập vào Trang web.
   2. 1.2.2. Đảm bảo rằng tất cả những Người truy cập Trang web thông qua kết nối internet của bạn đều biết các Điều khoản sử dụng này và tuân thủ chúng.
  3. 1.3. Để truy cập Trang web hoặc một số tài nguyên mà nó cung cấp, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số chi tiết đăng ký nhất định hoặc thông tin khác. Điều kiện để bạn sử dụng Trang web là tất cả thông tin bạn cung cấp trên Trang web là chính xác, hiện hành và đầy đủ. Bạn đồng ý rằng tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm thông tin bạn có thể cung cấp nếu bạn phải đăng ký với Trang web này, thông qua việc sử dụng bất kỳ tính năng tương tác nào trên Trang web hoặc nói cách khác, đều được điều chỉnh bởi chúng tôi. Chính sách bảo mậtvà bạn đồng ý với mọi hành động chúng tôi thực hiện đối với thông tin của bạn phù hợp với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.
  4. 1.4. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn thừa nhận và đồng ý rằng hệ thống này bao gồm các quy trình bảo mật hợp lý về mặt thương mại.
 2. 2. Quyền sở hữu trí tuệ
  1. 2.1. Trang web và toàn bộ dữ liệu, nội dung, tính năng và chức năng của nó (bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả thông tin, phần mềm, văn bản, màn hình, hình ảnh, video và âm thanh cũng như thiết kế, lựa chọn và sắp xếp chúng) đều thuộc sở hữu của RMFF, người cấp phép của nó hoặc các nhà cung cấp khác của tài liệu đó và được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại và quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của Hoa Kỳ và quốc tế.
  2. 2.2. Các Điều khoản sử dụng này cho phép bạn sử dụng Dịch vụ có sẵn trên Trang web vì lợi ích của bạn. Trừ khi áp dụng các điều khoản hoặc điều kiện khác, RMFF cấp cho bạn quyền và giấy phép có giới hạn, có thể hủy bỏ, miễn phí bản quyền để truy cập và sử dụng Trang web chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc nội bộ doanh nghiệp của bạn.
  3. 2.3. Trừ khi được cho phép ở nơi khác trong các Điều khoản này, bạn phải KHÔNG:
   1. 2.3.1. Sửa đổi bản sao của bất kỳ tài liệu nào từ Trang web.
   2. 2.3.2. Xóa hoặc thay đổi mọi thông báo về bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu khác khỏi các bản sao của tài liệu từ trang web này.
   3. 2.3.3. Truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
 1. 3. Ảnh chụp nhanh dữ liệu cộng đồng

Trang web này cũng có thể cung cấp một số dịch vụ phân tích và dữ liệu nhất định bao gồm cơ sở dữ liệu, biểu đồ và các chỉ số chính khác về các lĩnh vực khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở giáo dục, sức khỏe, sức sống và nhân khẩu học (gọi chung là “Ảnh chụp nhanh dữ liệu cộng đồng”). Để tránh nghi ngờ, Ảnh chụp nhanh dữ liệu cộng đồng sẽ được coi là một phần của Dịch vụ và là một phần tài sản trí tuệ của RMFF.

Việc sử dụng Ảnh chụp nhanh dữ liệu cộng đồng chỉ giới hạn ở dữ liệu không nhạy cảm và có sẵn công khai. Thông tin và dữ liệu có sẵn thông qua Ảnh chụp nhanh dữ liệu cộng đồng được tạo từ dữ liệu thu được từ nhiều nguồn, bao gồm dữ liệu có sẵn công khai, dữ liệu thu được từ các đối tác và chi nhánh của RMFF cũng như các nguồn mở. RMFF có quyền kiểm duyệt tất cả Ảnh chụp nhanh dữ liệu cộng đồng và mọi thông tin được sử dụng, chia sẻ hoặc lưu trữ với Ảnh chụp nhanh dữ liệu cộng đồng bất cứ lúc nào, nhưng không đảm bảo chất lượng, độ chính xác, tính xác thực hoặc hữu ích của dữ liệu.

Trừ khi chúng tôi có quy định khác, tất cả dữ liệu và thông tin có sẵn qua Ảnh chụp nhanh dữ liệu cộng đồng đều được sử dụng miễn phí mà không có bất kỳ hạn chế nào.

THÔNG TIN, DỮ LIỆU VÀ BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO KHÁC CÓ TRONG BẢN SẮC SẮC DỮ LIỆU CỘNG ĐỒNG ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN “NGUYÊN TRẠNG” VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG, NGỤ Ý HAY KHÁC, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC, CHẤT LƯỢNG HOẶC PHÙ HỢP VÌ MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP RMFF SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT CỨ NGƯỜI KHÁC VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP HOẶC DO HẬU QUẢ DƯỚI BẤT KỲ LOẠI THIỆT HẠI NÀO HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT SỬ DỤNG, TIẾT KIỆM HOẶC DOANH THU, HOẶC KHIẾU NẠI CỦA CÁC BÊN THỨ BA, DÙ RMFF ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG TỔN THẤT NHƯ VẬY, TUY NHIÊN GÂY RA VÀ VỀ BẤT KỲ LÝ THUYẾT VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỞ HỮU, SỬ DỤNG HOẶC THỰC HIỆN BẢN SẮC DỮ LIỆU CỘNG ĐỒNG.

 1. 4. Nhãn hiệu

Tên RMFF và tất cả các tên, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu có liên quan đều là thương hiệu của RMFF hoặc các chi nhánh hoặc người cấp phép của RMFF. Bạn không được sử dụng các nhãn hiệu đó mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của RMFF. Tất cả các tên, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu khác trên Trang web này là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

 1. 5. Bảo mật

Trừ khi việc tiết lộ được yêu cầu vì mục đích pháp lý, kế toán hoặc quy định, bạn và RMFF đồng ý rằng tất cả thông tin, mục, hồ sơ, dữ liệu và tài liệu khác được cung cấp theo hoặc liên quan đến Dịch vụ sẽ được giữ bí mật nghiêm ngặt và sẽ được sử dụng. chỉ nhằm mục đích của các thỏa thuận đó và sẽ không được tiết lộ bởi một trong hai bên, đại lý hoặc nhân viên của bên đó mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia trong mỗi trường hợp; tuy nhiên, với điều kiện là bạn hoặc chúng tôi có thể tiết lộ thông tin chung về tư cách thành viên và việc tham gia của bạn vào các chương trình và dịch vụ của RMFF mà không cần sự đồng ý của bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng RMFF có thể tiết lộ thông tin của bạn mà không cần sự đồng ý hoặc xem xét của bạn, trong phạm vi được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép. Mỗi bên đồng ý thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý về mặt thương mại để ngăn chặn việc tiết lộ trái phép những thông tin đó, bao gồm việc tuân thủ các quy trình bảo mật mà RMFF cho là cần thiết. Tất cả các chương trình máy tính, sách hướng dẫn, tài liệu, biểu mẫu, cơ sở vật chất, ý tưởng, khái niệm, kỹ thuật và bí quyết được chúng tôi sử dụng, chuẩn bị hoặc phát triển cũng như bất kỳ phần mở rộng hoặc sửa đổi cải tiến nào của chúng đều và sẽ vẫn là tài sản độc quyền của RMFF và có thể không được bạn, đại lý, nhân viên của bạn hoặc người khác sử dụng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

 1. 6. Sử dụng bị cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng Trang web cho các mục đích hợp pháp và tuân theo các Điều khoản sử dụng này. Bạn đồng ý không sử dụng Trang web:

  1. 6.1. Theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của liên bang, tiểu bang, địa phương hoặc quốc tế (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ luật nào liên quan đến xuất khẩu dữ liệu hoặc phần mềm đến và từ Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác).
  2. 6.2. Vì mục đích khai thác, làm hại hoặc cố gắng lợi dụng hoặc làm hại trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào bằng cách cho họ xem nội dung không phù hợp, yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân hoặc cách khác.
  3. 6.3. Gửi, cố ý nhận, tải lên, tải xuống, sử dụng hoặc tái sử dụng bất kỳ tài liệu nào không tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu trong Điều khoản sử dụng này.
  4. 6.4. Để truyền hoặc yêu cầu gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mãi nào, bao gồm mọi “thư rác”, “thư dây chuyền”, “thư rác” hoặc bất kỳ lời chào mời tương tự nào khác.
  5. 6.5. Mạo danh hoặc cố gắng mạo danh RMFF, nhân viên RMFF, người dùng khác hoặc bất kỳ Cá nhân hoặc tổ chức nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng địa chỉ email, tên người dùng hoặc tên hiển thị được liên kết với bất kỳ điều nào ở trên).
  6. 6.6. Để tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác hạn chế hoặc ngăn cản việc sử dụng hoặc thưởng thức Trang web của bất kỳ ai hoặc theo xác định của chúng tôi, có thể gây hại cho RMFF hoặc người dùng Trang web hoặc khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý.
  7. 6.7. Bạn không được bán, cho thuê, cung cấp, phân phối lại, truyền lại hoặc cho phép hoặc cung cấp quyền truy cập vào Trang web hoặc Dịch vụ trừ khi được chúng tôi cho phép..

Ngoài ra, bạn đồng ý không ĐẾN:

  1. 6.8. Sử dụng Trang web theo bất kỳ cách nào có thể vô hiệu hóa, gây quá tải, làm hỏng hoặc làm suy yếu trang web hoặc cản trở việc sử dụng Trang web của bất kỳ bên nào khác, bao gồm cả khả năng sử dụng Trang web của họ.
  2. 6.9. Sử dụng bất kỳ robot, nhện hoặc thiết bị, quy trình hoặc phương tiện tự động nào khác để truy cập Trang web cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Trang web.
  3. 6.10. Sử dụng bất kỳ quy trình thủ công nào để giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Trang web hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác không được ủy quyền rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.
  4. 6.11. Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào cản trở hoạt động bình thường của Trang web.
  5. 6.12. Đưa bất kỳ loại vi-rút, ngựa Trojan, sâu, bom logic hoặc tài liệu nào khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ.
  6. 6.13. Cố gắng truy cập trái phép, can thiệp, làm hỏng hoặc làm gián đoạn bất kỳ phần nào của Trang web, máy chủ lưu trữ Trang web hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Trang web.
  7. 6.14. Tấn công Trang web thông qua tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.
  8. 6.15. Nếu không thì cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Trang web.
 1. 7. Giám sát và Thực thi; Chấm dứt
  1. 7.1. Chúng tôi có quyền:
   1. 7.1.1. Thực hiện hành động pháp lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, chuyển đến cơ quan thực thi pháp luật đối với bất kỳ hành vi sử dụng Trang web bất hợp pháp hoặc trái phép nào.
   2. 7.1.2. Chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần Trang web vì bất kỳ hoặc không có lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản sử dụng này.
  2. 7.2. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, chúng tôi có quyền hợp tác đầy đủ với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh tòa án nào yêu cầu hoặc chỉ đạo chúng tôi tiết lộ danh tính hoặc thông tin khác của bất kỳ ai đăng bất kỳ tài liệu nào trên hoặc thông qua Trang web. BẠN TỪ CHỐI VÀ GIỮ RMFF VÀ NHÂN VIÊN, NGƯỜI ĐƯỢC CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA RMFF KHÔNG BẤT HẠI KHỎI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN CỦA RMFF HOẶC BẤT KỲ BÊN NÀO TRÊN TRONG HOẶC ĐƯỢC XÉT NHƯ LÀ HẬU QUẢ CỦA CUỘC ĐIỀU TRA CỦA RMFF HOẶC CÁC BÊN ĐÓ HOẶC CƠ QUAN THI HÀNH PHÁP LUẬT QUYỀN LỢI.
  3. 7.3. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động hoặc không hành động nào liên quan đến việc truyền tải, thông tin liên lạc hoặc nội dung do bất kỳ người dùng hoặc bên thứ ba nào cung cấp. Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý hay trách nhiệm nào với bất kỳ ai về việc thực hiện hoặc không thực hiện các hoạt động được mô tả trong phần này.
 2. 8. Những thay đổi đối với trang web

Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật nội dung trên Trang web này nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải đầy đủ hoặc cập nhật. Bất kỳ tài liệu nào trên Trang web đều có thể lỗi thời tại bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật tài liệu đó.

 1. 9. Thông tin về bạn và những lần bạn truy cập vào trang web

Tất cả thông tin chúng tôi thu thập trên Trang web này đều tuân theo sự quản lý của chúng tôi. Chính sách bảo mật. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với mọi hành động mà chúng tôi thực hiện đối với thông tin của bạn tuân thủ Chính sách quyền riêng tư.

 1. 10. Liên kết từ trang web

Nếu Trang web chứa các liên kết đến các trang web và tài nguyên khác do bên thứ ba cung cấp thì các liên kết này chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên đó và không chịu trách nhiệm về chúng hoặc về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web nào của bên thứ ba được liên kết với Trang web này, bạn hoàn toàn chịu rủi ro khi làm như vậy và phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng của các trang web đó.

 1. 11. Hạn chế về địa lý

Chúng tôi cung cấp Trang web và Dịch vụ này chỉ để những Người ở Hoa Kỳ sử dụng. Chúng tôi không tuyên bố rằng Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ hoặc nội dung nào của Trang web có thể truy cập được hoặc phù hợp bên ngoài Hoa Kỳ. Việc truy cập vào Trang web có thể không hợp pháp đối với một số Người hoặc ở một số quốc gia. Nếu bạn sử dụng hoặc truy cập Trang web từ bên ngoài Hoa Kỳ, bạn tự mình làm như vậy và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương.

 1. 12. Từ chối bảo hành

Bạn hiểu rằng chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng các tệp có sẵn để tải xuống từ internet hoặc Trang web sẽ không có vi-rút hoặc mã phá hoại khác. Bạn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy trình và điểm kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của mình về khả năng chống vi-rút và độ chính xác của dữ liệu đầu vào và đầu ra cũng như duy trì một phương tiện bên ngoài trang web của chúng tôi để tái tạo mọi dữ liệu bị mất. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA CỦA PHÁP LUẬT, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ MẤT MÁT HAY THIỆT HẠI GÂY RA BỞI MỘT CUỘC TẤN CÔNG TỪ CHỐI DỊCH VỤ PHÂN PHỐI, VI-RÚT HOẶC VẬT LIỆU CÓ HẠI VỀ CÔNG NGHỆ KHÁC CÓ THỂ LÂY NHIỄM THIẾT BỊ MÁY TÍNH, CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH, DỮ LIỆU HOẶC KHÁC CỦA BẠN TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN DO BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC MẶT HÀNG NÀO CÓ ĐƯỢC QUA TRANG WEB HOẶC DO BẠN TẢI XUỐNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN NÓ HOẶC TRÊN BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT VỚI NÓ.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA CỦA PHÁP LUẬT CUNG CẤP, VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, NỘI DUNG CỦA NÓ VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC MẶT HÀNG NÀO CÓ ĐƯỢC QUA TRANG WEB đều LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. TRANG WEB, NỘI DUNG CỦA NÓ VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC MẶT HÀNG NÀO CÓ ĐƯỢC QUA TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ CÓ SẴN”, MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. CẢ RMFF VÀ BẤT CỨ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN RMFF ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN NÀO LIÊN QUAN ĐẾN SỰ ĐẦY ĐỦ, AN NINH, ĐỘ TIN CẬY, CHẤT LƯỢNG, ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC SẴN CÓ CỦA TRANG WEB. KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU NÊN NÀY, RMFF HAY BẤT CỨ AI LIÊN QUAN VỚI ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM CỦA RMFF RẰNG TRANG WEB, NỘI DUNG CỦA NÓ HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HAY MẶT HÀNG NÀO CÓ ĐƯỢC QUA TRANG WEB SẼ CHÍNH XÁC, ĐÁNG TIN CẬY, KHÔNG CÓ LỖI HOẶC KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, CÁC LỖI SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC, RẰNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI HOẶC MÁY CHỦ CÓ SẴN KHÔNG CÓ VI-RÚT HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ Hại KHÁC HOẶC TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC MẶT HÀNG NÀO CÓ ĐƯỢC QUA TRANG WEB SẼ ĐÁP ỨNG NHU CẦU HOẶC MONG ĐỢI CỦA BẠN.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA PHÁP LUẬT CUNG CẤP, RMFF TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC LOẠI BẢO ĐẢM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH, HOẶC BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, KHÔNG VI PHẠM VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

ĐIỀU NÊN TRÊN KHÔNG ẢNH HƯỞNG BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT HIỆN HÀNH.

 1. 13. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA CỦA PHÁP LUẬT, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP RMFF, NHÂN VIÊN HOẶC NGƯỜI CẤP PHÉP, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, VIÊN CHỨC HOẶC GIÁM ĐỐC SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO, THEO BẤT CỨ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO, PHÁT SINH TỪ HOẶC TRONG KẾT NỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB, BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT VỚI NÓ, BẤT KỲ NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB HOẶC CÁC TRANG WEB NÀO KHÁC, BAO GỒM BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HẬU QUẢ HOẶC HÌNH PHẠT, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở , TỔN THƯƠNG CÁ NHÂN, ĐAU ĐAU VÀ KHỔNG LỒ, ĐAU ĐAU CẢM XÚC, MẤT DOANH THU, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT KINH DOANH HOẶC TIẾT KIỆM DỰ KIẾN, MẤT SỬ DỤNG, MẤT TÍN THÀNH, MẤT DỮ LIỆU VÀ CHO DÙ DO LÝ DO GÂY RA (BAO GỒM SỰ CẨN THẬN), VI PHẠM HỢP ĐỒNG, HOẶC CÁCH KHÁC, NGAY CẢ KHI CÓ THỂ DỰ ĐOÁN ĐƯỢC.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý nêu trên không áp dụng cho trách nhiệm pháp lý do sự sơ suất nghiêm trọng hoặc hành vi sai trái cố ý của chúng tôi.

ĐIỀU NÊN TRÊN KHÔNG ẢNH HƯỞNG BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT HIỆN HÀNH.

 1. 14. Sự bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho RMFF, Nhân viên, người cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ của RMFF cũng như các cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà thầu, đại lý, người cấp phép, nhà cung cấp, người kế nhiệm và người được chuyển nhượng của RMFF và chống lại mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, phán quyết, giải thưởng, tổn thất, chi phí, chi phí hoặc lệ phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc việc bạn sử dụng Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở, bất kỳ việc sử dụng nội dung, dữ liệu, dịch vụ và sản phẩm nào của Trang web ngoài những trường hợp được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này hoặc việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ Trang web.

 1. 15. Luật chính quyền và quyền tài phán

Tất cả các vấn đề liên quan đến Trang web và các Điều khoản sử dụng này cũng như mọi tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ đó hoặc liên quan đến đó (trong từng trường hợp, bao gồm cả tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng), sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật nội bộ của Bang Indiana mà không có hiệu lực đối với bất kỳ lựa chọn hoặc xung đột nào về điều khoản hoặc quy tắc luật pháp (dù là của Bang Indiana hay bất kỳ khu vực pháp lý nào khác).

Bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc thủ tục pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản sử dụng này hoặc Trang web sẽ được tiến hành độc quyền tại các tòa án của Hoa Kỳ hoặc các tòa án của Bang Indiana, trong từng trường hợp ở Quận Marion , Indiana, mặc dù chúng tôi có quyền đưa ra bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc thủ tục nào chống lại bạn vì vi phạm các Điều khoản sử dụng này tại quốc gia cư trú của bạn hoặc bất kỳ quốc gia liên quan nào khác. Bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả sự phản đối đối với việc các tòa án đó thực thi quyền tài phán đối với bạn và địa điểm tại các tòa án đó.

 1. 16. Miễn trừ và khả năng cắt đứt

Việc RMFF từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định trong các Điều khoản sử dụng này sẽ không được coi là từ bỏ thêm hoặc tiếp tục từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác và bất kỳ việc RMFF không thể khẳng định quyền hoặc điều khoản theo các Điều khoản sử dụng này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này bị tòa án hoặc cơ quan tài phán có thẩm quyền khác cho là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì thì điều khoản đó sẽ bị loại bỏ hoặc giới hạn ở mức tối thiểu sao cho các điều khoản còn lại của Điều khoản sử dụng không bị vô hiệu hóa. Việc sử dụng sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

 1. 17. Toàn bộ thỏa thuận

Điều khoản sử dụng, Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và mọi Thỏa thuận bổ sung cấu thành thỏa thuận duy nhất và toàn bộ giữa bạn và RMFF về Trang web và Dịch vụ, đồng thời thay thế tất cả những hiểu biết, thỏa thuận, tuyên bố và bảo đảm trước đó và hiện tại, cả bằng văn bản và bằng miệng, liên quan đến Trang web và Dịch vụ.

 1. 18. Ý kiến và mối quan tâm của bạn

Trang web này được điều hành bởi RICHARD M. FAIRBANK FOUNDATION, có địa điểm kinh doanh chính tại 211 N. Pennsylvania St., Suite 2500, Indianapolis, IN 46204.

Mọi phản hồi, nhận xét, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật và các thông tin liên lạc khác liên quan đến Trang web phải được chuyển đến Operations@RMFF.org.