NÂNG CAO SỰ SỐNG CỦA INDIANAPOLIS VÀ SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI DÂN

Indianapolis là một thành phố tuyệt vời với tiềm năng còn lớn hơn nữa. Làm việc với những người được tài trợ và các đối tác quan trọng khác, chúng tôi tập trung giải quyết một số thách thức lớn nhất của thành phố, với mục đích thúc đẩy những thay đổi trên toàn hệ thống có tác động tích cực đến người dân Indianapolis.

Thông qua hoạt động tài trợ, nghiên cứu, liên lạc và hợp tác tập trung vào ba lĩnh vực cốt lõi, chúng tôi mong muốn tối đa hóa tác động của mình đối với Indianapolis.

 

 

We’re committing up to $15 million to increase college enrollment rates among Marion County high school seniors. Our Các vấn đề về đại học initiative is supporting students and their families in the college exploration and enrollment process, including applying for financial aid.

Tìm hiểu thêm

Catapult Indiana Helps Students Grow Skills in Advanced Manufacturing and Logistics

Để hướng dẫn công việc của chúng tôi, Quỹ ủy thác các dự án nghiên cứu tập trung vào các vấn đề ảnh hưởng đến giáo dục, y tế và sức sống của Indianapolis.