Sprawdzone programy

aby pomóc szkołom w walce z używaniem substancji psychoaktywnych

CO JEST

ZAPOBIEGANIE MA ZNACZENIE?

Uruchomienie Fundacji Richarda M. Fairbanksa Zapobieganie ma znaczenie w 2018 r., aby pomóc szkołom hrabstwa Marion w identyfikacji, wdrożeniu i utrzymaniu sprawdzonych programów zapobiegania używaniu substancji psychoaktywnych. Programy wykorzystane w ramach inicjatywy zostały wybrane ze względu na ich zdolność do wyposażenia uczniów w umiejętności, które nie tylko pomogą im uniknąć narkotyków i alkoholu, ale także pomogą poprawić ich osiągnięcia w nauce, frekwencję, zachowanie w klasie oraz dobrostan społeczny i emocjonalny. Co więcej, wykazano, że programy te ograniczają znęcanie się i przemoc.

Poprzez Zapobieganie ma znaczenieFundacja przeznaczyła ponad $13,5 miliona w ciągu czterech lat na wdrożenie opartych na dowodach programów profilaktycznych w publicznych szkołach Marion County (tradycyjnych, czarterowych i innowacyjnych sieciach) oraz akredytowanych prywatnych szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

Lista 27 Zapobieganie ma znaczenie stypendyści i programy, które wdrożyli, są dostępne Tutaj.

Programy profilaktyczne oparte na dowodach pomagają uczniom unikać używania substancji psychoaktywnych i poprawiają także inne wyniki:

66%

MNIEJSZE PRAWDOPODOBNE ROZPOCZĘCIE UŻYWANIA HEROINY, CrackU I KOKAINY*

28%

MNIEJSZE PRAWdopodobieństwo palenia w dłuższej perspektywie**

66%

MNIEJSZE PRAWdopodobieństwo używania marihuany w dłuższej perspektywie**

15%

Mniejsza absencja***

51%

WYŻSZE WYNIKI Z MATEMATYKI W TESTACH PAŃSTWOWYCH***

18%

WIĘCEJ PRAWDOPODOBNIE UKOŃCZYĆ SZKOŁĘ WYŻSZĄ*

41%

WIĘCEJ PRAWDOPODOBNIE UCZESTNICZYĆ W UCZELNI*

32%

SPADEK PRZESTĘPSTWA**

26%

ZATRZYMAJ SIĘ W WALCE**

*Gra o dobrym zachowaniu PAX, **Trening umiejętności życiowych, ***Działanie pozytywne

WPŁYW PROGRAMU I WYCIĄGNIĘTE WNIOSKI

WPŁYW PROGRAMU

Na wadze, Zapobieganie ma znaczenie Fundusze posłużyły 27 okręgom szkolnym stanu Indianapolis, sieciom szkół społecznych i szkołom indywidualnym w ramach realizacji sprawdzonych programów profilaktycznych w 159 szkołach, docierając do ponad 83 400 uczniów rocznie.

Wszystkie programy wdrażane w praktyce poprzez Zapobieganie ma znaczenie inicjatywy okazały się skuteczne w zapobieganiu używaniu substancji lub rozwijaniu umiejętności, które, jak wykazano, zapobiegają używaniu substancji. W miarę kontynuacji skutecznej realizacji tych programów profilaktycznych uczniowie będą mogli zdobyć umiejętności pozwalające na unikanie używania substancji psychoaktywnych w późniejszym życiu.

Wyniki obejmują:

96%

beneficjentów zgłosiło pozytywne skutki programu.

75%

realizatorów (tj. nauczycieli lub doradców prowadzących zajęcia z programu) uznało, że program poprawił samoświadomość uczniów.

74%

realizatorów uznało, że program poprawił świadomość społeczną uczniów.

71%

realizatorów uznało, że program poprawił samozarządzanie i samoregulację uczniów.

70%

realizatorów uznało, że program poprawił umiejętności budowania relacji między uczniami.

ZDOBYTA WIEDZA

W trakcie czteroletniej realizacji programu Fundacja Fairbanks zidentyfikowała kluczowe wnioski dotyczące skutecznej realizacji programu. Te kluczowe wnioski, podsumowane poniżej i szczegółowo wyjaśnione w Zapobieganie ma znaczenie dokument podsumowujący program, włączać:

 • Ważne jest, aby wybrać program, który jest odpowiedni dla uczniów. 
 • Personel programu powinien być celowy i elastyczny. 
 • Szkolenie realizatorów ma kluczowe znaczenie. 
 • Skuteczne planowanie, monitorowanie i informacje zwrotne przyczyniają się do wysokiej jakości wdrażania. 
 • Adaptacje mogą pomóc nauczycielom we włączeniu programów do ich kultury i zaspokojeniu potrzeb uczniów, ale ważne jest, aby wdrażać program zgodnie z założeniami. 
 • Finansowanie zewnętrzne jest szczególnie istotne przy uruchamianiu programów.
 • Aby utrzymać program, niezwykle ważne jest zintegrowanie go z kulturą szkoły i codziennymi działaniami.
 • Stypendyści zwiększyli poparcie szkół i okręgów, co zwiększyło prawdopodobieństwo trwałości.

Aby dowiedzieć się więcej o wpływie programu i o tym, jak wyciągnięte wnioski mogą zostać wykorzystane przez administratorów szkół i innych nauczycieli do wdrożenia skutecznych programów zapobiegania używaniu substancji psychoaktywnych, przeczytaj podsumowanie programu.

PRZYZNANE DOTACJE


Dotacje przyznawane były w dwóch etapach:

PLANOWANIE DOTACJI

Szkołom hrabstwa Marion udostępniono dotacje na planowanie w wysokości do $40 000, aby uzyskać więcej informacji na temat programów profilaktycznych opartych na dowodach i opracować szczegółowe plany skutecznego wdrożenia. Dotacje na planowanie zostały przyznane na zasadzie pozakonkursowej, co oznacza, że wszystkie szkoły, które spełniły kryteria kwalifikowalności i złożyły wnioski, otrzymały dotację na planowanie.

W marcu 2018 r. czterdzieści cztery szkoły otrzymały dotacje na planowanie i zapewniono im dostęp do pomocy ekspertów, która pomogła w opracowaniu szczegółowych planów wdrażania programów profilaktycznych opartych na dowodach.

DOTACJE NA WDROŻENIE

Odbiorcy dotacji na planowanie byli uprawnieni do ubiegania się o trzyletnie finansowanie w celu wdrożenia planu programu profilaktycznego opartego na dowodach. Etap ten miał charakter konkurencyjny, co oznacza, że dotacje przyznawano szkołom w sposób selektywny, które opracowały kompleksowy i realistyczny plan wdrożenia programów profilaktycznych i utrzymania tych programów w perspektywie długoterminowej.

Fundacja połączyła beneficjentów dotacji na planowanie z ekspertami w dziedzinie profilaktyki, którzy zapewnili bezpłatne, szczegółowe wskazówki pomagające: 1) zidentyfikować sprawdzony program profilaktyczny, który najlepiej odpowiada potrzebom uczniów, personelu i środowiska szkolnego każdego wnioskodawcy oraz 2) opracować plan zrównoważone wdrożenie.

W swoich zastosowaniach odnosi sukcesy Zapobieganie ma znaczenie Beneficjenci grantów wdrożeniowych:

 • Podkreślił wiele wyzwań, przed którymi stoją uczniowie zarówno w szkołach, jak i poza nimi, oraz wykazał zaangażowanie we wspieranie zdrowia fizycznego i emocjonalnego uczniów w miarę ich dojrzewania.
 • Wykazali zaangażowanie we wdrażanie programów zapobiegania używaniu substancji opartych na dowodach, zgodnie z zaprojektowanymi i opracowanymi szczegółowymi, realistycznymi planami wdrożenia, które odzwierciedlały zrozumienie programów, które najlepiej sprawdzają się dla uczniów, personelu i środowiska szkolnego.
 • Wyraził chęć monitorowania efektywności programów poprzez ewaluację.

Fundacja przyznała dotacje wdrożeniowe dwudziestu siedmiu okręgom szkolnym, sieciom szkół społecznych i poszczególnym szkołom, które realizują w swoich szkołach sprawdzone programy profilaktyczne. W kwietniu 2021 r. Fundacja zaprosiła stypendystów do składania wniosków na rok Zapobieganie ma znaczenie przedłużenie dotacji, aby zminimalizować długoterminowy wpływ Covid-19 na programy zapobiegawcze, pomóc w ugruntowaniu wdrażania programów i wzmocnieniu planowania zrównoważonego rozwoju.

Aby zapoznać się z podsumowaniem stypendystów, którzy realizowali programy poprzez Zapobieganie ma znaczenie, proszę zapoznać się z lista spraw zapobiegawczych Laureaci nagród za wdrożenie i przedłużenie dotacji.

SZCZYT MŁODZIEŻ WYłaniaJĄCY SIĘ SILNIEJSZY (TAK!).

Aby pomóc nauczycielom w planowaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu programów zapobiegania używaniu substancji psychoaktywnych i zdrowia psychicznego, Fundacja Richarda M. Fairbanksa była współgospodarzem wydarzenia Szczyt „Młodzież wyłaniająca się silniejsza (TAK!”) 14 czerwca 2023 r. Ponad 325 dyrektorów szkół, nauczycieli i partnerów filantropijnych w stanie Indiana spędziło ten dzień na dyskusji na temat sposobów wspierania dobrego samopoczucia i sukcesów uczniów.

Wyniki i wnioski wyciągnięte z Fundacji Fairbanks Zapobieganie ma znaczenie inicjatywa ta została wyraźnie zaprezentowana podczas wydarzenia. Pracownicy Fundacji Fairbanks poprowadzili ścieżkę merytoryczną Szczytu, mającą na celu zapewnienie wskazówek darczyńcom chcącym wspierać podobne inicjatywy, oraz Zapobieganie ma znaczenie Stypendyści omawiali sukcesy i wyzwania, jakie napotkali.

Tak! Szczyt odbył się we współpracy z Departament Edukacji stanu Indiana, Wydział Zdrowia Psychicznego i Uzależnień stanu Indiana, Fundacja Opieki Zdrowotnej La Porte, I Północno-centralna służba zdrowia którzy wspólnie angażują się w rozwiązanie kryzysu związanego ze zdrowiem psychicznym i używaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież.

ZASOBY

Aby uzyskać dodatkowe zasoby lub informacje związane z Zapobieganie ma znaczenie planning or grants process, please contact Operations@RMFF.org.

Zapobieganie ma znaczenie Przegląd i cel

Zapobieganie ma znaczenie Podsumowanie wpływu programu i wyciągniętych wniosków

Finansowanie i wdrażanie skutecznych programów profilaktycznych opartych na dowodach

Zapobieganie ma znaczenie Ocena końcowa

Zapobieganie ma znaczenie Sprawozdania z oceny i wyciągnięte wnioski, klasy 1-3

Dokumenty te przedstawiają roczne sprawozdania z oceny RTI International, a także wnioski Fundacji wyciągnięte w ciągu każdego roku Zapobieganie ma znaczenie realizacja.

Zapobieganie ma znaczenie Przewodnik po programie opartym na dowodach

Zapobieganie ma znaczenie Wytyczne dotyczące finansowania

Zapobieganie ma znaczenie dla rodziców

pl_PLPolski
Fundacja Fairbanks jest częścią ogólnostanowej koalicji pracującej nad rozwojem nowoczesnego systemu praktyk zawodowych dla młodzieży w stanie Indiana. Ucz się więcej.
To jest domyślny tekst paska powiadomień