PRZEGLĄDAJ NASZE SPRAWY FINANSOWE

Fundacja Richarda M. Fairbanksa dba o przejrzystość. Na tej stronie możesz przejrzeć raporty finansowe, a także zapoznać się z 10-letnią historią przyznanych i wypłaconych przez nas dotacji według łącznej kwoty w dolarach.

Dodatkowe dokumenty z rejestrów publicznych, takie jak nasz formularz 990, można uzyskać pod adresem Gwiazda Przewodnika, źródło informacji na temat organizacji non-profit. Możesz także skontaktuj się z nami bezpośrednio po więcej informacji.

ZOBACZ NASZE RAPORTY FINANSOWE

Opis działalności (niebadane) Lata kończące się 31 grudnia 2023 i 2022 r.

2023 2022
Dochody (straty) i wydatki z inwestycji
Zysk z inwestycji 856,092 548,862
Zrealizowane zyski z inwestycji (459,465) 15,484,086
Niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 22,795,324 (38,334,296)
Całkowity dochód z inwestycji (strata) 23,191,951 (22,301,348)
Wydatki
Wydatki inwestycyjne 777,450 5,498,821
Koszty operacyjne 4,180,919 4,128,962
Wydatki na granty 15,021,693 12,195,115
Łączne wydatki 19,980,062 21,822,898
Składki
Zmiana aktywów netto 3,211,889 (44,124,246)
Aktywa netto na początek roku 373,299,346 417,423,592
Kończące się aktywa netto 376,511,235 373,299,346

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (niebadane) Lata kończące się 31 grudnia 2023 i 2022 r.

Aktywa 2023 2022
Gotówka 367,922 449,168
Inwestycje 376,074,432 372,778,162
Depozyty 10,675 10,675
Majątek netto i wyposażenie 58,206 61,341
Aktywa ogółem 376,511,235 373,299,346
Pasywa i aktywa netto
Zobowiązania i naliczone zobowiązania
Aktywa netto – nieograniczone 376,511,235 373,299,346
Suma zobowiązań i aktywa netto  376,511,235 373,299,346

Alokacja aktywów portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2023 roku

Wartość rynkowa aktywów Dziesięcioletnia historia (w milionach)

Przyznane dotacje: dziesięcioletnia historia (w milionach)

Wypłacone dotacje: dziesięcioletnia historia (w milionach)